خدمات ارائه شده

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

زایمان طبیعی

سزارین

هیسترکتومی ابدو مینال

هیسترکتومی وازینال

پرینورافی قدامی وخلفی

حاملگی خارج از رحم

بستن لوله های رحمی

 کرایو